Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Všeobecná pravidla soutěží bylik.cz

Smyslem tohoto dokumentu je úprava a ustanovení všeobecných pravidel soutěží organizovaných https://www.bylik.cz (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně ustanovuje pravidla uveřejněné soutěže ve vztahu ke spotřebiteli na území České republiky. Soutěž bude probíhat na www.bylik.cz

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Lbros s.r.o. se sídlem: K Mlékárně 57, Vrchlabí 3 IČ:28811101, DIČ: CZ28811101, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (ČR) oddíl C, vložka 28600 (dále jen „bylik.cz“).

2. Termín a místo konání soutěže

Termín řízení soutěže je od 1.1.2017. Soutěž bude probíhat na www.bylik.cz (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všichni návštěvníci stránek bylik.cz, kteří se zapojí do soutěže podle pokynů uvedených v soutěži. Průběh soutěží se může měnit a vždy bude objasněn v doprovodném textu příspěvku. Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat v plném rozsahu bez jakýchkoliv podmínek a výhrad.

4. Princip a podmínky soutěže

Průběh a podmínky soutěží se mohou měnit a vždy budou objasněny v průvodním textu na stránce soutěže.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěžích se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce společnosti Lbros s.r.o. a podmínek soutěže.

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení vítězů soutěží se bude konat v sídle společnosti Lbros s.r.o. na základě podmínek dané soutěže.

7. Prohlášení vítěze

Vítězové budou vyhlášeni na základě informací obsažených v soutěžním příspěvku. Po ukončení soutěže budou vítězové vyhlášeni na www.bylik.cz.

8. Předání výher

Výherci budou kontaktováni a informováni prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

9. Informace o daních

Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a výherci jsou povinni při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona dle jeho aktuálního znění. Výhry z reklamní soutěže nebo losování nepřevyšující částku 10 000 Kč včetně DPH jsou od daně osvobozeny.

10. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit či změnit její pravidla, ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na používání automatických scriptů nebo jiného způsobu porušování pravidel soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tato změna provedena písemně ve formě dodatku a zveřejněna na internetové stránce: http://www.bylik.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které představují odpovídající náhradu.

Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodů. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatelé tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, jak je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Tato pravidla soutěže jsou dostupná na https://www.bylik.cz/vseobecne-podminky-soutezi.html

11.Souhlas se zveřejněním osobních údajů

Účastník soutěže se zapojením do soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas podle § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, aby pořadatelé soutěže prostřednictvím tisku, internetu nebo jiného médium zveřejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizny výherce soutěže. Výherce soutěže zároveň podle § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje pořadatelům soutěže souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho podmiňování, ztrácí vylosován výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem opětovného losování.

12. Souhlas se zasíláním reklamních materiálů

Vyplněním formuláře udělujete společnosti Lbros s.r.o. se sídlem: K Mlékárně 57, Vrchlabí 3 souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy za účelem zařazení do databáze pro zasílání svých obchodních sdělení týkajících se nabídky výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to na dobu 10 let nebo do odvolání.
Zasílání obchodních sdělení společnosti Lbros s.r.o. je možné kdykoli odhlásit pomocí jednoduchého formuláře, který naleznete v každém e-mailu s obchodním sdělením, příp. se můžete odhlásit odesláním žádosti na emailovou adresu info@bylik.cz.

 

Máte dotaz? Napište nám zprávu.